Juridisk info

Juridisk info

Registrering, tillstånd och tillsyn

Försäkringsförmedlarverksamhet ska enligt lag vara registrerad hos Bolagsverket. För kontroll av vår registrering: Bolagsverket, 85181 Sundsvall. Tfn: 0771-670 670. E-post: bolagsverket@bolagsverket.se Webbplats: www.bolagsverket.se Försäkringsförmedlarverksamhet är tillståndspliktig. För kontroll av vårt tillstånd: Finansinspektionen, Box 7828, 10397 Stockholm. Tfn: 08-787 80 00. E-post: finansinspektionen@fi.se Webbplats: www.fi.se

Ansvarsförsäkring

Försäkringsförmedlarverksamhet ska enligt lag omfattas av ansvarsförsäkring vilket Sigillet Fond & Försäkring och dess anställda gör. Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som Sigillet Fond & Försäkring kan ådra sig i samband med försäkringsförmedlingen.

Försäkringen är tecknad via vår branschorganisation Tydliga och försäkringsgivare är Argo Global SE via Nordeuropa Försäkring. Om skadeståndsanspråk ska framställas ska Sigillet Fond & Försäkring underrättas om detta inom skälig tid efter att skadan har upptäckts eller borde ha upptäckts. Krav kan riktas direkt mot Nordeuropa Försäkring via deras Skadekonsult Nordic Loss Adjusting AB. Högsta ersättning som kan utbetalas är enligt standard 1 250 618 Euro per skada och 2 501 236 Euro per år. För våra kunders trygghet har vi utöver det lagt till ett överskjutande försäkringsbelopp på 30 000 000 kronor.

Klagomål och Tvist

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling (FFFS 2005:11) har Faval Försäkring en klagomålspolicy och en klagomålsansvarig.

Vid eventuella klagomål bör ni först kontakta den medarbetare på Sigillet Fond & Försäkring som ni haft kontakt med i ärendet. Om ni fortfarande är missnöjd efter denna kontakt kan ni gå vidare genom att kontakta vår klagomålsansvariga Thomas Almqvist via mail till compliance@tydliga.se eller via telefon 070-674 66 81

Om ni efter vår interna prövning fortfarande inte är nöjda kan ni vända er till Allmän domstol.

Om du är konsument kan du vända dig till:

Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Tfn: 08-508 860 00. Webbplats: www.arn.se

För kostnadsfri rådgivning vid klagomål och reklamationer kan du kontakta:
Konsumenternas Försäkrings- bank- och finansbyrå, www.bankforsakring.konsumenternas.se